ירושת משק חקלאי

משק חקלאי שונה במהותו מנכס מקרקעין אחר בכל הקשור לכללי הורשה .

חוק הירושה כולל הוראות חוק ספציפיות לגבי הורשת משק חקלאי אך טרם לכך יש לבחון לגבי כל משק ומשק האם החוק הירושה חל לגביו ובאילו תנאים.

הרקע לאבחנה בין משק חקלאי למקרקעין אחרים, גם אם דומים לו, הינו הרעיון הייחודי של נחלה ושל הבסיסים השיתופיים שהיו ביסוד הקמת מושבי עובדים בעבר במטרה לשמר יחידה חקלאית יצרנית. למרות חלוף העיתים והשינוי המשמעותי שחל בבסיס השיתוף , באיפיוני המשקים והנחלות ובמאפייני החיים והבעלים במושבי עובדים לא חל שינוי מקביל בחוק.

רוכש המשק והמחזיק בנחלה רואה בהם, ובמידה רבה של צדק הגיון, נכס בבעלותו לכל דבר ועניין, בדומה לכל נכס ביישוב כפרי או עירוני. אופן רישום הזכויות ומשמעות המונחים המגדירים את זכותו בקרקע נתפסים לעיתים כפרט פורמלי שולי. אלא שמיהות הזכויות ותוכנן, הגופים המיישבים והגורמים עימם חתום החוזה ו"שם הזכות" אינם כלל וכלל פורמליים גרידא. הם קובעים את זכויותיו של המתיישב במשק ובנחלה ומגבילים ומשפיעים על זכויות ההעברה וההורשה.

ירושה של משק חקלאי כפופה ל זכויות המחזיק בנחלה: בעלים, חוכר או בר רשות, לקיומו או העדרו של בן זוג, להעדרו או קיומו ואופן רישומו של בן ממשיך, להגדרתו של הישוב כמושב עובדים או אחר, להוראות בחוזה ההתקשרות, בחוק האגודות השיתופיות ובתקנון האגודה ולחוק הירושה, ככל שחל בעניינו.

כל אחד מהפרטים יקבע האם המשק יהא כלול בעזבונו של הנפטר אם לאו, מה גורל הנחלה והמשק במות הבעלים, האם ניתן להורישו, למי ניתן להורישו וכיצד או שמא המשק כלל לא ניתן להורשה.

הבנת המטריה חיונית כדי לממש את הזכויות ולהגן על הרכוש והנכס באופן שימנע מצב בו מות הבעלים יביא להפסד ממוני ניכר ו/או לסכסוכים בתוך המשפחה כמו גם הורשה באופן שהמוריש לא היה רוצה בו והיה פועל באופן אחר לו ידע והבין את הסביבה המשפטית בה הוא פועל.

דוגמא נפוצה הן הוראות בצוואה המורות על אופן הורשת המשק שהן הוראות בטלות מעיקרן במקרים רבים של זכות בר רשות במשק.

ניהול נכון ומושכל של ההליכים הנדרשים במועד יבטיח את העברת המשק בבוא העת באופן הרצוי ובהתאמה לחוק וכן יסייע למנוע הפסד ממוני או תוצאות של סכסוך משפטי משפחתי.

לצורך זה על המתיישבים להכיר את הוראות החוקים הרלבנטיות, להכיר את ההוראות הרלבנטיות בחוזה ההתקשרות ואת ההלכות של ביהמ"ש העליון בכל הכרוך בהעברת זכויות במשק חקלאי, את תוצאת קיומו של בן ממשיך, משמעות הליך לא מלא של רישום בן ממשיך, זכויותיו של המתגורר בבית נוסף הבנוי בנחלה, זכויות בן זוג , משמעות זכויותיו של בן זוג של בן/בת המתגוררים בנחלה וכד'.

הנושא מורכב, מערב בתוכו נושאים שונים וכפוף לחוקים שונים ומשמעותו הכלכלית רחבה.

מי שמחזיק בידיו נכס ששויו מאות ואלפי דולרים ולעיתים הוא הנכס העיקרי שלו מן הראוי שידע מהן זכויותיו בו וכיצד עליו לפעול כדי לא לאבד את רכושו או כדי למנוע, ככל הניתן, סכסוכים עתידיים מרים בין יורשיו.

בברכה

ציפי המרמן, עורכת דין ומגשרת